piątek, 5 września 2014

Tunezja #1

Tunisia

 Ogólnie

 Tunezja - państwo arabskie leżące w północnej Afryce nad Morzem Śródziemnym. Nazwa pochodzi od stolicy kraju - Tunis. Swój początek ma w 814 r. p.n.e., kiedy Fenicjanie założyli Kartaginę. Tunezja jest państwem islamskim.
 • Powierzchnia: 163 610 km²
 • Liczba ludności: 10 531 767
 • Język urzędowy: arabski, ale w powszechnym użyciu jest też francuski, angielski i włoski. 
Tunezja uważana jest za najbardziej liberalny kraj arabski, co zawdzięczane jest pierwszej żonie Habiba Burgiby, która była Francuzką. Kobiety mają bardzo rozbudowane prawa - zniesiono wielożeństwo, a kobiety nie mają obowiązku noszenia tradycyjnych chust, dopuszczone są do szkół, parlamentu, władzy i innych form życia publicznego. Również po rozwodzie mogą mieć przyznane prawa rodzicielskie.

 Miejsca wpisane do listy światowego dziedzictwa UNESCO

 • Kartagina
 • Medyna w Tunisie
 • Medyna w Susie
 • Kairuan
 • Amfiteatr w El-Jem
 • Miasto punickie Karkawan z nekropolą
 • Dougga
 • Park Narodowy Aszkal

 Święta narodowe

 • 20 marca – Dzień Niepodległości – rocznica odzyskania przez Tunezję niepodległości
 • 25 lipca – Święto Republiki – rocznica objęcia przez Habiba Burgibę urzędu prezydenta
 • 13 sierpnia – Tunezyjski Dzień Kobiet 
***

Main information

Tunisia - country in north Africa and the Mediterranean Sea. Its name is from the capital - Tunis. The first information about this land come from Carthage, which was settled by Phoenicians, about in 814 BC. The majority of Tunisia's population are Muslims. 
 • Area: 163 610 km²
 • Population: 10 531 767
 • Official languages: Arabic, but in common use is French, English and Italian too.
Tunisia is considered to be the most liberal Arab country, thanks of first wife of Habiba Burgibt. She was French. Women have very extended rights - abolished polygamy, women aren't required to wear traditional head-scarves, they can go to school, parliament and other form of public life. Also after divorce they can have parental rights.

UNESCO list

 • Archaeological Site of Carthage
 • Medina of Tunis
 • Medina of Sousse
 • Kairuan
 • Amphitheatre of El-Jem
 • Punic Town of Kerkuane and its Necropolis
 • Dougga
 • Ichkeul National Park

National festivals

 • March 20th –Independence Day, celebrates the independence of Tunisia from France in 1956.
 • July 25th – Republic Day
 • August 13th – Tunisian Women's Day
***

Información principal

Túnez - el país en al norte de África y en la costa mediterránea. Su nombre proviene de la capital - Túnez. En el territorio del Túnez fue la ciudad de Cartago, fundada en 814 a. C. por los fenicios. Túnez es mayoritariamente musulmán.
 • Superficie: 163 610 km²
 • Población: 10 531 767
 • Idiomas officiales: Árabe, pero en usado también Francés, Inglés e Italiano.
Túnez se considera que es el país árabe más liberal, gracias de la primera esposa de Habiba Burgibt. Ella era francés. Las mujeres tienen derechos muy extendida - poligamia abolida, mujeres no están obligados a llevar de cabeza bufandas, pueden ir a la escuela, el parlamento y otras formas de la vida pública. También después del divorcio pueden tener derechos de paternidad.

La lista del patrimonio mundial del UNESCO

 • Sitio arqueológico de Cartago
 • Medina de Túnez
 • Medina de Susa, (Sousse)
 • Kairouan
 • Anfiteatro de El Djem
 • Ciudad púnica de Kerkoune y su necrópolis
 • Dougga / Thugga
 • Parque Nacional del Ichkeul
Fiestas nacionalidad
 • 20 de Marzo - Día de la Independencia
 • 25 de Julio - Día de la República
 • 13 de Augusto - Día de la Mujer


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za wszelkie komentarze, również sugestie i uwagi :)
Thank you for all comments, including suggestions and notes :)
Gracias por todo comentarios incluyendo sugerencias y notas :)